Dla studentów rozpoczynających studia w 2016 roku:

KIERUNEK: ADMINISTRACJA, Studia Stacjonarne

 1. Ogólne:Wychowanie fizyczne, j. ang. sem. 1, j. ang. sem. 2, j. ang. sem. 3, j. ang. sem. 4, j.niem. sem. 1, j.niem. sem. 2, j.niem. sem. 3, j.niem. sem. 4,Etyka pracownika administracji, Logika prawnicza, Podstawy psychologii, Technologie informacyjne, Organizacja ochrony środowiska, Ochrona własności intelektualnej, Prawo międzynarodowe
 2. Podstawowe: Podstawy prawoznawstwa, Historia administracji, Nauki o administracji, Konstytucyjny system organów państwowych, Organizacja i zarządzanie w administracji, Mikro- i makroekonomia, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne, Publiczne prawo gospodarcze
 3. Kierunkowe: Socjologia i metody badań socjologicznych, Statystyka z demografią, Legislacja administracyjna, Techniki negocjacji i mediacji w administracji, Ustrój samorządu terytorialnego, Prawo cywilne z umowami w administracji, Prawo pracy, Prawo urzędnicze, Finanse publiczne i prawo finansowe, Zamówienia publiczne, Prawo karne i prawo wykroczeń, Instytucje i źródła prawa UE, Postępowanie egzekucyjne w administracji
 4. Specjalizacyjne: ABP (Podstawy prawne bezpieczeństwa, Teorie bezpieczeństwa, Systemy bezpieczeństwa, Polityka i strategie bezpieczeństwa, Zarządzanie kryzysowe, Instytucje bezpieczeństwa publicznego, Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, Bezpieczeństwo w UE); PiRwA (Teoria podatku i opodatkowania, Rachunkowość, Podatki bezpośrednie, Ordynacja podatkowa, Administracja podatkowa i kontrola skarbowa, Podatki pośrednie, Podatki i opłaty samorządowe, Ewid. podat i zas. prow. ksiąg podatkowych, Postępowanie podatkowe, Projektowanie działalności gospodarczej)
 5. Fakultatywne:
  Specjalność: Administracja Bezpieczeństwa Publicznego

semestr 1: Historia doktryn politycznych i prawnych, Zagadnienia ustrojowe Polski, Nauka o państwie, Administracja publiczna w krajach UE

semestr 2: Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, Public relations w administracji, Prawo internetu, Internet Law

semestr 3: Międzynarodowe stosunki polityczne, Zarządzanie kadrami, Rozwiązywanie sytuacji problemowych, Podstawy kryminologii i kryminalistyki

semestr 4: Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, Bezpieczeństwo społeczne i społeczności lokalnych, Pisma w postępowaniu administracyjnym, Commercial Law

semestr 5: Zwalczenie przestepczosci i terroryzmu, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Prewencja wobec zagrożeń bezpieczeństwa, Współczesne systemy polityczne

semestr 6: Pakty praw człowieka, Organizacje międzynarodowe w dziedzinie bezpieczeństwa, Wspolpraca transgraniczna w dziedzinie bezp., Logistyka zarządzania kryzysowego, Praktyka zawodowa

Fakultatywne:
Specjalność: Podatki i Rachunkowość w Administracji

semestr 1: Nauka o państwie, Marketing w administracji, Zagadnienia ustrojowe Polski, Administracja publiczna w krajach UE

semestr 2: Public relations w administracji, Doradztwo podatkowe i etyka zawodowa, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Criminal Law

semestr 3: Prawo spółek, Przestępstwa gospodarcze, Prawo internetu, INTERNET LAW

semestr 4: UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, Dokumentacja kadrowo-płacowa, Pisma w postępowaniu administracyjnym, Commercial law

semestr 5: Prawo upadłościowe, Sprawozdania finansowe i ich analiza, Finansowo-księgowe programy komputerowe, Regional Policy in the UE

semestr 6: Tajemnica skarbowa, Prawo dewizowe, Partnerstwo_publiczno_prywatne, Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe

Praktyka zawodowa

6. Praca dyplomowa: Praca dyplomowa, Przygotowanie do egzaminu, Seminarium dyplomowe

 

 

Dla studentów rozpoczynających studia w 2017 roku:

KIERUNEK: ADMINISTRACJA, Studia Stacjonarne

 International Economic Relations, Metody przeciwdziałania i zwalczania przestępczości transgranicznej, Międzynarodowe stosunki polityczne, Public relations w administracji, Regional Policy in the UE, Tajemnica skarbowa

 Pozostałe sylabusy są takie same, jak dla studentów rozpoczynających studia w 2016 roku.

 

 

Dla studentów rozpoczynających studia w 2019 roku:

 KIERUNEK: ADMINISTRACJA, Studia Stacjonarne

A. Przedmioty Ogólne:

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Język angielski- semestr 1
 3. Język angielski- semestr 2
 4. Język angielski- semestr 3
 5. Język angielski- semestr 4
 6. Logika prawnicza
 7. Etyka pracownika administracji
 8. Ochrona danych osobowych administracja
 9. Technologie informacyjne w administracji
 10. English in administration
 11. Prawo międzynarodowe
 12. Metody badawcze w dziedzinie nauk społecznych
 13. Kultura społeczna i zawodowa

B. Przedmioty podstawowe:

1. Podstawy prawoznawstwa                                             7. Historia administracji
2. Nauki o administracji                                                    8. Podstawy ekonomii dla administracji
3. Konstytucyjny system organów państwowych            9. Zarządzanie w administracji publicznej
4. Statystyka                                                                      10. Kontrola i nadzór w administracji
5. Prawo administracyjne                                                 11. Publiczne prawo gospodarcze
6. Postępowanie administracyjne

C. Przedmioty kierunkowe:

 1. Podstawy rachunkowości                                            8. Finanse publiczne i prawo finansowe
 2. E-administracja                                                                9. Zamówienia publiczne
 3. Legislacja administracyjna                                        10. Prawo karne, karne-skarbowe i prawo wykroczeń
 4. Prawo pracy i prawo urzędnicze                              11. Postępowanie egzekucyjne w administracji
 5. Instytucje i źródła prawa UE
 6. Prawo cywilne z umowami w administracji
 7. Ustrój samorządu terytorialnego - ABP.SS

 

D. Moduł wybieralny:

ABP

 1. Podstawy prawne bezpieczeństwa                                           8. Instytucje bezpieczeństwa publicznego
 2. Pisma w postępowaniu administracyjnym                          9. Zagrożenia bezpieczeństwa w państwie
 3. Polityka i strategie bezpieczeństwa                                        10. Zapobieganie patologiom i przestępczości
 4. System bezpieczeństwa narodowego
 5. Rozwój instytucjonalny administracji publicznej
 6. Organy ochrony prawnej
 7. Zarządzanie kryzysowe

PiRwA

 1. Prawo podatkowe i ordynacja podatkowa                                                            8. Przestępczość podatkowa i oszustwa finansowe
 2. Podatki i opłaty samorządowe                                                                                   9. Postępowanie podatkowe
 3. Pisma w postepowaniu                                                                                                   10. Sprawozdania finansowe i ich analiza
 4. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
 5. Ubezpieczenia społeczne
 6. Administracja skarbowa i kontrola celno-skarbowa
 7. Rachunkowość budżetowa

 

E. Przedmioty do wyboru:

ABP

Semestr 1:  Zagadnienia ustrojowe Polski,    Nauka o państwie,     Negocjacje i przywództwo,     Ochrona środowiska

Semestr 2: Public relations w administracjiBezpieczeństwo w komunikacji i transporcieOchrona osób i mienia,  Administracja publiczna w państwach UE

Semestr 3: Podstawy prawne współpracy transgranicznej w zakresie bezpieczeństwaBezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowychZarządzanie jakością w  administracji,  Logistyka w zarządzaniu kryzysowym

Semestr 4:   Funkcjonowanie działu kadrZarządzanie usługami publicznymi,  Bezpieczeństwo w UE,  Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem

Semestr 5: Legal systems of the word,   International Economic Relations,   Labour markets in European Union

 

PiRwA

Semestr 1: Nauka o państwie,  Negocjacje i przywództwo,  Marketing w administracji,  Ochrona środowiska

Semestr 2: Public relations w administracjiFunkcjonowanie działu kadr w administracji,  Organy ochrony prawnej,  Prawo upadłościowe

Semestr 3: Zarządzanie usługami publicznymiPrawo spółek,  Rozwój instytucjonalny administracji publicznej,  Logistyka w administracji publicznej

Semestr 4: Finansowo-księgowe programy komputeroweDokumentacja kadrowo-płacowaProjektowanie działalności gospodarczej,  Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem

Semestr 5: Legal system of the worldCultural Determinants of International-Business,  Economics of the environment protection-and natural resources

 F. Praktyka zawodowa

 

G. Praca dyplomowa: 

 1. Praca dyplomowa
 2. Przygotowanie do egzaminu
 3. Seminarium dyplomowe

 

 

Dla studentów rozpoczynających studia w 2020 roku:

KIERUNEK: ADMINISTRACJA, Studia Stacjonarne

A. Przedmioty Ogólne:

 1. Wychowanie fizyczne

B. Przedmioty podstawowe:

 1. Startystyka
 2. Zarządzanie w administracji publicznej

C. Przedmioty kierunkowe:

 1. Podstawy rachunkowości

Pozostałe sylabusy są takie same, jak dla studentów rozpoczynających studia w 2019 roku.