Zarządzenie Nr 41/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 30 września 2021 r. w  sprawie  zniesienia  Zakładu  W-F  w  Instytucie  Ekonomicznym  Państwowej  Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

 

Regulamin Zakładu Wychowania Fizycznego PWSZ w Elblągu.

 

 

Zakład Wychowania Fizycznego PWSZ w Elblągu jest jednostką organizacyjno-dydaktyczno-wychowawczą realizującą program rozwoju wychowania fizycznego, sportu i turystyki. 

Prowadzi i oferuje studentom zajęcia sportowe do wyboru, w różnych formach a studenci mają duży wpływ na treści poszczególnych zajęć.

Zakład Wychowania Fizycznego ściśle współpracuje z KU AZS PWSZ w Elblągu.

W okresie studiów I stopnia – Stacjonarnych Licencjackich, student(ka) zobowiązany(a) jest do odbycia zajęć WF w wymiarze 60 godzin. Aby zaliczyć semestr musi otrzymać wpis do protokołu

elektronicznego zajęć wychowania fizycznego  w formie oceny.  

 

 

Zaliczenie przedmiotu.

 

I.  Zajęcia organizowane przez ZWF.

1. Na zajęcia wychowania fizycznego student(ka) uczęszcza wraz z przypisaną jemu(jej) grupą.

2. Student(ka) może opuścić trzy zajęcia  w semestrze bez usprawiedliwienia, przy czym przy dwóch i trzech 

    opuszczonych zajęciach może otrzymać tylko ocenę dostateczną, przy jednym – ocenę dobrą. Student(ka) 

    może odrobić w ciągu semestru 3 zajęcia za zgodą swojego nauczyciela, ustalając z nim termin odrabianych 

    zajęć.

3. Warunkiem otrzymania oceny bardzo dobrej jest w kolejności:

-          100% obecności na zajęciach

-          aktywność

4. Student(ka) uczestniczy w zajęcia w.f. obowiązkowo w stroju i obuwiu sportowym.

5. Student(ka), który(a) otrzymał(a) ocenę niedostateczną nie może zaliczyć, ze względu na specyfikę       

   przedmiotu, zajęć z WF w sesji poprawkowej. Ma obowiązek zaliczyć brakujące zajęcia wychowania fizycznego

   w późniejszym toku studiów.

6. Student(ka) musi bezwzględnie przestrzegać, przebywając na zajęciach i obiektach sportowych, regulaminu  

    obiektu i zasad BHP.

7. Ocenę z przedmiotu wystawia nauczyciel prowadzący zajęcia.

8. Student może ubiegać się o przepisanie oceny na konsultacjach u kierownika ZWF.

9. Student(ka), który(a) otrzymał(a) zgodę na indywidualną organizację studiów, w trybie wynikają z Regulaminu

    Studiów, zapisuje się na zajęcia na zasadach ogólnych, natomiast uczestniczy w zajęciach na warunkach

    uzgodnionych z kierownikiem ZWF.    

 

III. Zajęcia wyrównawcze (rehabilitacyjne).

1.Student(ka)  posiadający(a) długoterminowe zwolnienie lekarskie, zobowiązany(a) jest je dostarczyć w terminie

   do 20 października (semestr zimowy) oraz do 5 marca (semestr letni) do kierownika ZWF.

2. Zwolnienie długoterminowe musi być wystawione przez lekarza specjalistę z wypisanymi przeciwwskazaniami 

    do ćwiczeń ruchowych i zalecanymi ćwiczeniami rehabilitacyjnymi.

3. Student(ka) posiadający(a) długoterminowe zwolnienie lekarskie zostaną skierowani na zajęcia rehabilitacyjno-

    wyrównawcze. Uczęszczanie na tę formę zajęć jest obowiązkowe.

4. Student(ka) uczestniczy w zajęcia rehabilitacyjno-wyrównawczych obowiązkowo w stroju i obuwiu sportowym.

5. Student(ka) musi bezwzględnie przestrzegać, przebywając na zajęciach rehabilitacyjno-wyrównawczych,

    regulaminu obiektów i zasad BHP.

6. Warunkiem otrzymania oceny bardzo dobrej jest w kolejności:

-          100% obecności na zajęciach

-          aktywność

7.Student(ka) otrzymuje zaliczenie z oceną. Ocenę wystawia kierownik ZWF w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia rehabilitacyjno-wyrównawcze.

IV. Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące regulaminu lub wykraczające poza regulamin zajęć wychowania fizycznego rozstrzyga kierownik ZWF.

Kierownik ZWF       

mgr J.Światkowski