Jak zapisać się na studia w rekrutacji letniej 2021/2022?

Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie odbywa się metodą konkursu świadectw.
Podstawą wpisania na listę studentów jest uczelniany wskaźnik rekrutacyjny „W” (szczegółowy opis dostępny w Uchwale Senatu 33/2020)

 

TERMINARZ IV TURY:

16.09 - uruchomienie elektronicznej rejestracji w systemie IRK oraz rozpoczęcie przyjmowania dokumentów i wpłat rekrutacyjnych 85 zł (na indywidualny nr konta)

14.10 g. 15:00 - upływa termin składania dokumentów i wnoszenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne

(kserokopia świadectwa dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia, podanie o przyjęcie na studia, fotografia, ewentualnie: zaświadczenie o niepełnosprawności)

16.10 - WYNIKI (decyzje o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia)

 

UWAGA!

Wraz z decyzją o przyjęciu na studia kandydat otrzyma skierowanie na bezpłatne badania lekarskie, które może odbyć we wskazanej przez uczelnię przychodni. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej na wybranym kierunku studiów wystawia lekarz medycyny pracy.

Przed rozpoczęciem studiów kandydat jest zobowiązany dostarczyć to zaświadczenie lekarskie do odpowiedniego dziekanatu!

 

Uwagi dodatkowe!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podpisała 21 stycznia 2019 r  porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, o którym mowa w art. 206 ust 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w zakresie współpracy przy prowadzeniu studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Porozumienie obowiązuje od 1 lutego 2019r. i zawarte jest na czas nieokreślony.

 

 

 

Szczegółowych informacji o rekrutacji udzielają:

1) Biuro Informacji Rekrutacyjnej, tel. 55 629 05 54,

2) Dziekanat Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 06 51, 55 629 06 60

3) Dziekanat Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 07 51,

4) Dziekanat Instytutu Pedagogiczno-Językowego  PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 07 00, 691 464 820

5) Dziekanat Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 06 01